Υπηρεσίες

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες αναλυτικά: 

 • έκδοση οικοδομικών αδειών ,
 • Aρχιτεκτονικές μελέτες δομικών έργων οποιασδήποτε χρήσης,
 • Στατικές μελέτες έργων από ωπλισμένο σκυρόδεμα, από Φέρουσα τοιχοποιία, με ξύλινο και με μεταλλικό σκελετό,
 • Μελέτες οδοποιίας,
 • Αποτυπώσεις οικοπέδων και γηπέδων,
 • Τοπογραφικές μελέτες μεγάλης κλίμακας και Δημιουργία μοντέλων εδάφους,
 • Βεβαιώσεις νόμου 4178/2013,
 • Νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων – Εξαιρέσεις από την κατεδάφιση,
 • Ενεργειακές επιθεωρήσεις και Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) ,
 • εκπόνηση υδρολογικών και υδραυλικών μελετών υδατορευμάτων και την κατάρτιση, υποβολή και διεκπεραίωση φακέλου οριοθέτησης
 •  Κατασκευή ιδιωτικών οικοδομικών έργων.

Το γραφείο διαθέτει ένα δίκτυο επτά ισχυρών ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενός server και μιας συσκευής λήψης αντιγράφων ασφαλείας.  Λογισμικά Η/Υ κατάλληλα για:

 • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και την παρουσίαση της μελέτης σε επίπεδα σχέδια (2D), σε τρισδιάστατα σχέδια (3D)  και σε φωτορεαλιστική αναπαράσταση
 • την ανάλυση και τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού έργων από σκυρόδεμα
 • την ανάλυση και τον σχεδιασμό του φέροντος οργανισμού έργων από χάλυβα και ξύλο
 • την ψηφιοποίηση εδάφους και την μελέτη συγκοινωνιακών έργων.
 • τον υδρολογικό και υδραυλικό υπολογισμό υδατορευμάτων .

Με τους Η/Υ και τα λογισμικά τους και τη διαρκή ενημέρωση τους, δύναται να μελετηθούν έργα πολιτικού μηχανικού με όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους. 

Επίσης διαθέτει σύγχρονα όργανα τοπογραφίας ( ένα Ηλεκτρονικό Γεωδαιτικό σταθμό και σύστημα GPS τοπογραφίας  τελευταίας τεχνολογίας) για την ακριβή αποτύπωση γηπέδων και οικοπέδων.